Kaze no Yume [Dream of the Wind] (2013/17) – 19′  
sho, mokusho, rin, computer, video
Ko Ishikawa, sho