Kaze no Yume [Dream of the Wind] (2013/17) 
 Sho, mokusho, rin, computer, video
 Ko Ishikawa, sho